funiQ logo

Tokodaltáró

Területe már az ősidőkben lakott volt, réz- és bronzkori edénytöredékek, vaskori telepek kerültek elő a területéről.

Létrejöttét a szén­bá­nyá­szat­nak kö­szönheti, a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­től kiépülő, Tokodhoz tartozó bá­nyász­ko­ló­nia volt. A bányászat 1971-ben megszűnt, majd 1992-ben Tokodaltáró önálló tele­pü­lés lett.

Látnivalók

A hatá­rá­ban található római cast­rum (erődített katonai tábor). A re­f. temp­lomát a Magyar Általános Kő­szén­bánya Rt. épí­tette 1924-ben. A fenn­ma­radt, de már nem mű­ködő bányaaknák ipari műem­lé­kek. A falu há­za­in látható a bá­nyá­sza­ti épít­ke­zé­sek tel­jes ver­ti­kuma a komfort nélküli „ha­to­sok­tól és gan­go­sok­tól” az összkomfortos bá­nya­tiszti lakásokig.